.

ondersteunt VvE's

bij het uitvoeren van de Kascontrole

Na ieder boekjaar moet het bestuur van een VvE verantwoording afleggen aan de ledenvergadering over    het gevoerde beleid. De kascontrole dient om te controleren of de gepresenteerde jaarrekening correct is.

Waarom kiezen voor deskundig kascontrole advies?

…….

Niet iedere VvE beschikt over kandidaten die in de kascommissie zitting willen nemen. En, niet iedere VvE heeft budget voor een accountantscontrole. Echter, een VvE mag ook een externe deskundige inschakelen die de VvE als  kascommissie-lid  ondersteunt.    

 •  Het is mijn dagelijks werk VvE jaarrekeningen te controleren. Met mijn kennis en ervaring is uw VvE verzekerd van een degelijke controle.                                                                                                                                                           • Voor een vast tarief (incl. btw) wordt de kascontrole uitgevoerd en ontvangt de VvE een onderbouwd controle advies.  

 •  Voor VvE’s die hun kascontrole jaarlijks uitbesteden, geldt (na de eerste controle) het abonnementstarief. 

aantal appartementen    kosten       kascontrole  
 abonnement  
prijs
2 t/m 9€   325,-€   295,-
10 t/m 23€   435,-€   395,-
24 t/m 59€   495,-€   455,-
60 t/m 99€   575,-€   535,-
100 t/m 129€   595,-€   565,-
130 >€   695,-€   655,-

Na ieder boekjaar moet een VvE bestuur aan de ledenvergadering verantwoording afleggen over het gevoerde beleid. De ledenvergadering kan het gevoerde beleid alleen goedkeuren als de inkomsten en uitgaven van de VvE op orde zijn. Het bestuur is daarom verplicht een jaarrekening te presenteren die vooraf gecontroleerd is door een onafhankelijke orgaan op de correctheid van de cijfers. Pas daarna kan de VvE het boekjaar formeel afsluiten.  

 De controle is zodoende belangrijk voor alle eigenaren en het VvE bestuur. 

 De controle is dus in het algemeen belang van de VvE.     

Het onafhankelijke orgaan, dat dus advies moet uitbrengen aan de ledenvergadering, kan bestaan uit een door haar te benoemen kascommissie of een in te huren accountant, of een externe deskundige.

 Welke regels gelden er voor kascommissies ?
In modelreglement 2006 en 2017 is vastgelegd dat de jaarstukken door een kascommissie gecontroleerd moet worden. Dit moet gebeuren door een commissie bestaande uit tenminste twee leden, die géén deel uitmaken van het bestuur.  

In de oudere modelreglementen (1973, 1983 en 1992) is niets geregeld over de kascommissie maar bepaalt de wet (artikel 2:48 BW) dat iedere VvE verplicht is voor de controle van de jaarstukken een commissie te benoemen, die eveneens bestaat uit tenminste twee leden en géén deel uitmaken van het bestuur.   

 • Specifieke voorwaarden worden er aan de commissieleden niet gesteld. Echter, als er géén kascommissie wordt benoemd of de controle niet (zoals hierboven) wordt uitgevoerd, is het besluit om de jaarstukken goed te keuren vernietigbaar.

__________________________________________________________________

  Is het toegestaan een externe deskundige in te schakelen ?                                                                                                Juist om  te voorkomen dat jaarstukken niet worden gecontroleerd, is bij de modelreglementen 2006 en 2017 vastgelegd: “Een commissaris behoeft geen eigenaar te zijn” en “Ontbreekt een Raad van Commissarissen, dan benoemt de Vergadering – al dan niet uit haar midden – jaarlijks een kascommissie”. Zie MR 2006 art 57.4 en art 58.2 en MR 2017 art 62.4 en art 63. 2. (*Een RvC is statutair benoemd).

In de modelreglementen 1973, 1983 en 1992 zijn derge-lijke bepalingen dus niet opgenomen. Echter, ongeacht of deze reglementen op dit punt verouderd zijn,  zijn er:          1.  géén bepalingen waaruit blijkt dat een commissielid eigenaar moet zijn,                                                                                   2.  géén bepalingen wie er zitting mogen nemen in de kascommissie (zolang zij maar géén deel uitmaken van het bestuur).                                                                                                           3.  géén bepalingen waardoor een commissie zich niet mag laten bijstaan om advies in te winnen.  Zie ook: MR 1973 art 18, MR 1983 art 4 en MR 1992 art 4.  

   De vergadering is dus bevoegd commissie leden te benoemen die zelf géén eigenaar zijn, om zich tijdens de kascontrole te laten bijstaan.

__________________________________________________________________

 Natuurlijk kan een VvE ook kiezen voor een accountant.  Waarom dan kiezen voor VvEkascontrole.nl ?   De controle van een VvE vraagt om toezicht op de jaarrekening en specifieke VvE regels: Van belang is een goed administratief inzicht en gerichte kennis van VvE regelgeving. 

De zwaarte van een accountantscontrole sluit daarom voor de meeste VvE’s niet aan bij de kascontrole-vraag. Daarnaast is een accountantscontrole voor de meeste VvE’s onbetaalbaar. 

 •  Wij zijn gespecialiseerd in VvE’s en kascontrole.                 •  Wij brengen puntsgewijs verslag uit over de jaarrekening en specifieke VvE regels.                                             •  Wij geven op opbouwende wijze en puntsgewijs aan waar evt nog verbetering haalbaar is.                                                 •  Wij bieden VvE’s de mogelijkheid de werkzaamheden voor een aantrekkelijk tarief uit te besteden.

__________________________________________________________________

 Algemeen:                                                                                                De verantwoording, hoe een VvE haar jaarstukken wil laten controleren, berust bij de ledenvergadering. Echter, ook als een externe kascontroleur wordt benoemd, is aan te raden om een (intern) 2e kascommissielid te benoemen,  om bijv. de bevindingen van de externe controle met de vergadering te delen. Hierdoor voldoet de VvE aan de voorwaarden:   

   twee commissie leden                                                                             onafhankelijk van het bestuur                                                           serieuze controle van de jaarstukken

Iedere controle wordt uitgevoerd aan de hand van een vaste checklist met 150 taken en bestaat uit twee delen. 

Het eerste deel beschrijft de wijze waarop de VvE is georganiseerd: of het bestuur bij de Kvk staat ingeschreven, of de bankrekening op naam staat van de VvE, wanneer  de VvE beschikt over meer dan € 100.000,- of het saldo is verdeeld over meerdere bankinstellingen, of er een toezichthouder is voor het reservefonds, of er een verzekeringspolis aanwezig is, of er een geldig taxatierapport is, of de VvE niet onderverzekerd is, of het eigenaars belang is meeverzekerd, of de VvE beschikt over een MJOP. En, indien de VvE niet over een MJOP beschikt of zij dan volgens de wettelijke norm reserveert (0,5% herbouwwaarde). Verder wordt gecontroleerd of het onderhoud volgens het MJOP wordt uitgevoerd en of de technische installaties zijn gekeurd (bijvoorbeeld de lift en droge blusleidingen). 

Het tweede deel van de controle gaat over de jaarrekening (zie hieronder).  

__________________________________________________________________

 Het uitgangspunt van onze werkwijze is na te gaan of een  positief advies over de jaarstukken kan worden afgegeven en inzicht te bieden op welke punten nog verbetering haalbaar is.

 Om de eigenaren en het VvE bestuur duidelijk te informeren wordt een overzicht van 4 pagina’s met alle 150 bevindingen meegeleverd.

 Voordat het verslag definitief wordt, krijgt de opsteller van de jaarrekening gelegenheid openstaande vragen te beantwoorden.

 Verder geven wij (op verzoek) een mondelinge toelichting aan de beheerder, het bestuur en/of de mede-kascommissie leden. 

Iedere controle van de jaarrekening begint met het controleren van het aantal verdeelsleutels in de akte. Dit, om vast te stellen of de eigenaren overeenkomstig de juiste kostenverdeling bijdragen. Vervolgens wordt geverifieerd of de begin balans aansluit op de jaarrekening van het vorige boekjaar, of de goede begroting is gebruikt en het exploitatieresultaat (of resultaten) volgens het vergaderbesluit is verwerkt. Hierna wordt het begin- en eindsaldo van de bankaf- schriften ten opzichte van de jaarrekening gecontroleerd. Verder wordt gekeken of de nummering van bankafschriften opvolgend is. 

Hierna worden de onderhoudscontracten erbij gepakt en worden de uitgaven van het dagelijks onderhoud, het contractonderhoud, de reserveringen en de betalingen uit het reservefonds gecontroleerd. Bij de uitgaven van het reservefonds wordt meteen gekeken of er voor alle uitgaven van het reservefonds door de vergadering toestemming is verleend. Voorkomen moet worden dat er onrechtmatige uitgaven zijn gedaan of het exploitatieresultaat te rooskleurig wordt voorgesteld. Verder wordt bij de uitgaven van het dagelijks onderhoud gecheckt of de facturen betrekking hebben op de VvE, en wordt naar de oorzaak van kostenoverschrijdingen gekeken. 

Daarna wordt het debiteurensaldo gecontroleerd. Hierbij wordt gelet of de VvE consequent de betalingen en de achterstand in betalingen van de leden bijhoudt en of de  achterstanden niet te lang openstaan waardoor vorderingen niet meer te incasseren zijn. Indien dit dreigt, wordt dit ook aangegeven. Bij iedere uitgavenpost wordt zo tot op detailniveau gekeken of er zich onregelmatigheden voordoen en wordt dit –per controle punt– vermeld in het verslag. 

___________________________________________________________________                                                                                                                              Door het meegeleverde overzicht zijn eventuele verbeterpunten makkelijk terug te vinden en op te pakken.

Wat is het verschil met andere kascontroles:

Even voorstellen...

Hallo, ik ben  Bart van Vrouwerff en ben sinds 2005 VvE beheerder. Ik ben een ervaren TwinQ gebruiker en beschik over veel ervaring met het opzetten van nieuwe VvE’s. Vanaf 2018 werk ik op interim basis voor verschillende beheerorganisaties. Daarnaast voer ik kascontroles uit voor VvE’sIk heb veel kennis van splitsingsaktes en VvE administraties. Zodoende heb ik veel ervaring met kascontroles.
Een kascontrole vraagt om administratief inzicht en kennis van specifieke VvE wet en regelgeving. Bij een serieuze kascontrole komt dan ook meer kijken dan ‘alleen’ het beoordelen van onderhoudsfacturen. 
 
Ik ondersteun VvE’s bij hun kascontrole zodat eigenaren duidelijke antwoorden krijgen en geheel worden ontzorgd.

…….

  Checklist  (vrijblijvend)  

•  TwinQ-inlog s.v.p.:   info@vvekascontrole.nl                                                                                               

Contact

  MEER WETEN ?   Neem  gerust contact op

  Contact

  MEER WETEN ?  

  Neem  gerust contact op

  06 – 1920 1915 

  06 - 1920 1915

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

  info@vvekascontole.nl